POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de l’ establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant L.O.P.D.), el Consell Insular d’Eivissa (d’ara endavant, “CIE”) posa en coneixement dels usuaris d’aquesta Web el

 1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de l’ ús i sol·licitud dels diferents serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web al que s’accedeix, entre d’altres, mitjançant la direcció principal www.ibizaeswellness.com , seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al corresponent fitxer sota la responsabilitat del Consell Insular d’Eivissa amb domicili a Avinguda d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, Espanya.
 2. Quan a fi d’utilitzar o sol·licitar algun servei sigui necessari facilitar les dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir les dades actualitzades per tal que es corresponguin amb la realitat a cada moment. CIE es reserva el dret de retirar dels seus portals, canals telemàtics i material imprès aquelles empreses que presentin informació manifestament falsa o errònia.
 3. Al facilitar les dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través del present Lloc Web o al enviar-les mitjançant qualsevol altre medi, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de CIE i el seu tractament automatitzat, conforme als termes estipulats en el present document.
 4. Els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a registro@ibizaeswellness.com o una instància presentada al Registre d’Entrada de CIE o dirigida al Consell Insular d’Eivissa – Departament de Promoció Turística i Cooperació Econòmica -, amb domicili a Av. D’Espanya, 49, 07800 Eivissa, per qualsevol dels mitjans als que es refereix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En tot cas, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del document nacional d’identitat, data, firma i adreça a efectes de notificació.
 5. Les dades registrades podran ser utilitzades per a una finalitat informativa i/o promocional de l’illa d’Eivissa, en el marc de les competències del CIE. Per això, les dades de contacte facilitades pels usuaris podran ser utilitzades per a mantenir- los informats sobre les activitats d’informació/promoció turística dutes a terme pel CIE i la plataforma de promoció “Ibiza es Wellness”, d’acord amb els interessos especificats pels usuaris.

  Així mateix, les dades de caràcter empresarial podran ser incorporades al material imprès, digital o altres tipus de formats editats pel CIE, en l’exercici de les seves competències d’informació turística; també podrán ser utilitzats per a realitzar estadístiques en relació amb l’activitat d’informació i/o promoció turística duta a terme per les entitats ja esmentades.
 6. L’adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert per CIE, podrà ser utilitzada posteriorment per part de CIE i de les entitats assenyalades en el punt 7 per a enviar la información esmentada en el punt anterior, amb el consentiment previ dels interessats, que s’entendrà atorgat si res no es manifesta al contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció.

  L’usuari en qualsevol moment pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a registro@ibizaeswellness.com o presentant una instància d’acord amb la forma i mitjans indicats al punt 4.
 7. Al facilitar les dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través del present Lloc Web o al enviar-les mitjançant qualsevol altre medi, els usuaris accepten que les dades siguin utilitzades pel responsable del fitxer, CIE o, quan no hi sigui, per l’empresa responsable del manteniment de la web Www.ibizaeswellness.com.

  S’autoritza la cessió de les dades única i exclusivament a FECOEV - Recinto Ferial de Ibiza, en l’exercici de les competències de promoció turística de l’illa d’Eivissa, atribuïdes pels seus Estatuts. L’usuari en qualsevol moment pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a registro@ibizaeswellness.com o presentant una instància d’acord amb la forma i mitjans indicats en el punt 4.
 8. CIE es compromet a no recavar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb el deure de secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.

  Així mateix, CIE es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole técnica i organitzatives legalment requerides, per a evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, atès l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitja físic o natural. No obstant això, els usuaris han de ser conscients de què les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.
 9. CIE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, respectant sempre la legislació vigent en matèria de protecció de dades i prèvia comunicació als interessats, ja sigui mitjançant una publicació en aquesta mateixa pàgina, o bé en qualsevol altre lloc de la Web.